Phân Ưu

Được tin

nhạc mẫu anh Nguyễn Văn Trí cũng là

thân mẫu chị Nguyễn Thị Hảo ở Houston

Cụ Bà: Hoàng Thị Cảnh

đã tạ thế hồi 1 giờ 25 ngày 28/02/2015
(là ngày 10/01/Ất Mùi tại Thành phố Đànẳng) .
Hưởng thượng thọ 89 tuổi.
Linh cửu quàn tại nhà 65 Ngô Xuân Thu,phường Hòa Hiệp Bắc,quận Liên,Tp Đànẳng.
Lễ thành phục : 01/3/2015
Lễ di quan :       04/3/2015
An táng tại nghĩa trang Hòa Khương,,thành phô Đànẳng.
Bằng hữu Quốc-Học 6164
Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình anh chị Trí Hảo và tang quyến.
Xin được góp lời Cầu Nguyện Hương Linh Cụ Bà sớm vãng sanh miền Tịnh Độ
                                                      Bằng hữu Quốc-Học 6164
                                                           Thành kính phân ưu