Thơ Đầu năm của Cái Trọng Ty

Photo

Bác Ty và   Nguyễn Mậu Lộc

Quốc Học 6164 Houston có một Đàn Anh

Lớn hơn nhiều tuổi

học hơn nhiều  lớp nhưng

nhất định cứ xuống lớp chơi với Anh Em

đó là Bác Trưởng Danh Dự: Cái Trọng Ty

Đầu năm Bác  Ty làm thơ

Đời lính