Các bạn,
Sáng ni, cafe Nhiệt đới như thứ tư thường lệ.
.
Đề tài là buổi hâm hôn sắp tới của Ôn Trần Nhật Thanh.
.
Mọi người đều vui vẻ bình luận và đều đồng y1vo nhau là mấy Ôn nên” hấp hôn trước cho anh em uống rượu kẻo muộn màng”

Ôn Liêm , các bạn ở xa, nghe điểm danh.

.
Từ trái qua:
Trần Nhật Thanh, Phó Đức Hải, Trần Xuân Sỹ ( Huế vô), Võ Xuân Quang,Nguyễn văn Phúc A, Lê Duy Đoàn, Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Hữu Súy ( Blao về), Nguyễn văn Sa, Hoàng Trọng Đài ( ca sĩ xịn), còn Nguyễn văn Quang làm phó nhòm không thấy mặt ở đây.

.
Thân,
LDD