Họp tại nhà Nguyễn Mậu Lộc trước khi Lê Cảnh Thạnh đi Cali:

Image

Image Image

Image

Đoàn Tư, Thạnh. Ngô Toại Chinh và Cơ

Hôm sau Bạn Vùa mời Anh em đi ăn sáng,

Image Image

Sau buổi  ăn PHỞ với sự cho phép của các bà (thường thì các bà không thuận cho ăn PHỞ, chỉ cho phép ăn CƠM miễn phí), mấy ôn được tự do đi uống cafe

Image  Image

Image

Image