Tin mới nhận được:

Xin các bạn ghi tên vào phần “Leave a comment” ở ngay dưới phần này.  Chúng tôi sẽ update sau đó:

1. Lê Chỉ Kỉnh (San Jose) — 2. Nguyễn Tấn Phục (Canada) —3.  Anh Chị  Trịnh Bình Nam (Oregon) —4. Phạm Văn Chắc (Seatle) —5. Anh Chị Nguyễn Đình Tý (Santa Ana) —6. Hoàng Đồng Liêm (San Francisco)—6. Anh Chị  Phan Nam (Saigon VN) —— 7. Nguyễn Ngoc Ngạn (Chicago?)— 8. Anh chị  Nguyễn Liển (San Jose) —9. Anh Chị Vình Hộ (San Jose)