Có các Bạn sau đây

Image

Toại  – Chinh – Liệu  – Toàn

Image

Cao Quang Thanh (Bạn của Lê Cảnh Thạnh)  –  Hiếu (từ California)

Image

Lộc  – Đoàn Tư

Image

Thạnh

ImageImageImageImageImageImageImageImage

Image

Vô ngôn sư

Ngồi chơi —Nói chuyện đời —Nghe Hồ văn Liệu độc thoại  –Ra về trước với Chinh–

Thế là xong một chiều kỷ niệm

 

Hẹn Chủ Nhật hay là Thứ Ba tuấn sau